17 lipca, 2017

Windykacja

Windykacja Polubowna

Windykacja polubowna (przedsądowa) jest kluczowym elementem procesu odzyskiwania wierzytelności. Na tym etapie prowadzenia działań najbardziej istotny jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem i nakłonienie go do spłaty zadłużenia lub zawarcia stosownej ugody.

Windykację w postępowaniu polubownym prowadzą specjaliści posiadający odpowiednie przygotowanie oraz wiedzę.Działania prowadzone są poprzez prowadzenie negocjacji z dłużnikiem za pomocą następujących działań:

– wysyłania pism, wezwań, faksów i komunikatów drogą SMS,
– telefonicznego kontaktu z dłużnikiem,
– negocjacji w zakresie warunków spłaty zadłużenia,
– monitoringu zawartych umów restrukturyzacyjnych,
– weryfikacji miejsca zamieszkania i zameldowania dłużnika,
– uaktualniania numerów telefonów,
– ustalenia w miarę możliwości miejsca pracy i majątku dłużnika.

Windykacja Sądowa

INVINION wykonuje wszelkie czynności formalnoprawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu i zapewnia klientowi reprezentację procesową, aż do uzyskania nakazu zapłaty oraz tytułu wykonawczego kończącego postępowanie sądowe.

Postępowanie sądowe obejmuje w szczególności następujące działania: uaktualnianie danych dłużnika, przygotowywanie pod względem formalno prawnym pełnej dokumentacji procesowej, składanie dokumentów we właściwym sądzie, reprezentowanie klienta i nadzorowanie poprawności przebiegu procesu sądowego oraz równoczesne mediacje z dłużnikiem.

SCHEMAT PROCESU WINDYKACJI SĄDOWEJ

Windykacja Egzekucyjna

Od momentu uzyskania tytułu wykonawczego, INVINION reprezentuje klientów podczas postępowania egzekucyjnego.

W szczególności podejmujemy następujące działania:

– wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty;
– wstąpienie radcy do toczącego się postępowania w charakterze pełnomocnika procesowego;
– sporządzenie wniosku egzekucyjnego zgodnie z wymogami formalnymi;
– złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej;
– nadzór nad prawidłowością realizacji procesu egzekucji z majątku dłużnika;
– wspomaganie działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela;
– stały monitoring działań kancelarii komorniczych.

Prowadzimy także sprawy, w których postanowieniem stwierdzono bezskuteczność działań egzekucji komorniczej lub roszczenia wierzyciela nie zostały zaspokojone w całości. W takich przypadkach INVINION może wystąpić do kancelarii komorniczej z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie egzekucji.

SCHEMAT PROCESU WINDYKACJI EGZEKUCYJNEJ